Povinně zveřejňované informace

Název

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek

Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Obec Pražmo

Popis Obec Pražmo

IČ:
73184365
Důvod založení a co je hlavním účelem organizace

MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou.

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Dodatek č. 1.pdf - 254.16 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 2.pdf - 784.7 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 3.pdf - 585.2 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 4.pdf - 296.76 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 5.pdf - 594.97 KB (pdf) Stáhnout
Výjimka.pdf - 265.17 KB (pdf) Stáhnout

Organizační struktura

Obsazení tříd: počet: 2
1. třída – Sluníčka / děti od 2 let - do 7 let
2. třída – Berušky / děti od 3 let (výjimečně i děti mladší) - do 7 let


ŘEDITELKA: Mgr. Vladimíra Nytrová,

 • vedoucí školní jídelny a hospodářka: Ludmila Bražinová
 • učitelka: Ing. Kateřina Muroňová, Dis.
 • učitelka: Nikol Kolářová
 • učitelka Bc. Gabriela Hanáková
 • učitelka: Matěj Říha, Dis.
 • školní asistent - Romana Myšinská

Provozní zaměstnanci:

 • kuchařka:  Markéta Přinosilová
 • uklízečka:  Věra Boháčová
 • pomocná kuchařka: Kateřina Slípková

Naše mateřská škola má celkem 9 zaměstnanců.

Kontaktní spojení

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Telefon:
Mgr. Vladimíra Nytrová - ředitelka školy
ID datové schránky: yekkxza
Kontaktní poštovní adresa:
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Úřední hodiny:
Pondělí
10:00 - 12:00
Úterý
10:00 - 12:00
Středa
10:00 - 12:00
Čtvrtek
10:00 - 12:00
Pátek
10:00 - 12:00
Telefonní čísla:
Mgr. Vladimíra Nytrová - ředitelka školy
Adresa internetové stránky:
Adresa podatelny:
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Elektronická adresa podatelny:
ID datové schránky:
yekkxza

Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s.
účet školy
115 - 681 381 0227 / 0100

IČ:
73184365

Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

Dokumenty

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
Žádost o informace ústně:
v kanceláři školy
Žádost o informace písemně:
osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Telefonicky:
E-mailem:
E-podatelna:
Úřední hodiny:
Pondělí
10:00 - 12:00
Úterý
10:00 - 12:00
Středa
10:00 - 12:00
Čtvrtek
10:00 - 12:00
Pátek
10:00 - 12:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Příjem podání a podnětů

Příjem podání a podnětů

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákony:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění
 • Zákon č. 250/2005 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v aktuálním znění

Nařízení vlády:

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v aktuálním znění
Vydané právní předpisy:

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Platný od 1.4.2021.

0 Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 2,00
    A3 jednostranné 3,00
2. Tisk A4 černobílé 4,00
    A4 barevné 10,00
3. Kopírování na magnetické nosiče flash 20,00
    CD 50,00
4. Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
5. Poštovné a jiné poplatky   Dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy    Bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy

 

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána. 

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv:

Nemáme

Výhradní licence:

V současné době nejsou pro organizaci Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Formuláře

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví 

  Odvolání 

 •  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 
 •  Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 •  O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
 •  Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. 
 •  Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

Stížnost 

 •  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, 
 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo 
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 
 •  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji neprodleně vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 

 •  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, případně vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.