Povinně zveřejňované informace

Název

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek

Důvod a způsob založení

Zřizovatel:
Obec Pražmo
IČ:
73184365
Důvod založení a co je hlavním účelem organizace

MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou.

Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Dodatek č. 1.pdf - 254.16 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 2.pdf - 784.7 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 3.pdf - 585.2 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 4.pdf - 296.76 KB (pdf) Stáhnout
Dodatek č. 5.pdf - 594.97 KB (pdf) Stáhnout
Výjimka.pdf - 265.17 KB (pdf) Stáhnout

Organizační struktura

Obsazení tříd: počet: 2
1. třída – Sluníčka / děti od 2 let - do 7 let
2. třída – Berušky / děti od 2 let - do 7 let


ŘEDITELKA: Mgr. Vladimíra Nytrová,

 • vedoucí školní jídelny a hospodářka: Ludmila Bražinová
 • učitelka: Mgr. Irena Bartoňová, DiS.
 • učitelka: Nikol Kolářová
 • učitelka Bc. Gabriela Hanáková
 • učitelka: Romana Myšinská.
 • školní asistent - Romana Myšinská

Provozní zaměstnanci:

 • kuchařka:  Markéta Přinosilová
 • uklízečka:  Věra Boháčová
 • pomocná kuchařka: Kateřina Slípková

Naše mateřská škola má celkem 9 zaměstnanců.

Kontaktní spojení

Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Telefon:
Mgr. Vladimíra Nytrová - ředitelka školy
ID datové schránky: yekkxza
Kontaktní poštovní adresa:
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Úřední hodiny:
Pondělí
10:00 - 12:00
Úterý
10:00 - 12:00
Středa
10:00 - 12:00
Čtvrtek
10:00 - 12:00
Pátek
10:00 - 12:00
Telefonní čísla:
Mgr. Vladimíra Nytrová - ředitelka školy
Adresa internetové stránky:
Adresa podatelny:
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Elektronická adresa podatelny:
ID datové schránky:
yekkxza

Případné platby lze poukázat

Fio banka
účet školy
200 258 4942 / 2010

IČ:
73184365

Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH

Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů:
Úplata 2022-2023.pdf - 316.88 KB (pdf) Stáhnout
Úplata 2022-2023.pdf - 316.88 KB (pdf) Stáhnout
Úplata 2022-2023.pdf - 316.88 KB (pdf) Stáhnout
Úplata 2022-2023.pdf - 316.88 KB (pdf) Stáhnout
Školní řád.pdf - 828.33 KB (pdf) Stáhnout
Školní řád.pdf - 828.33 KB (pdf) Stáhnout
Úplata 2023-2024.pdf - 178.62 KB (pdf) Stáhnout

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:
Žádost o informace ústně:
v kanceláři školy
Žádost o informace písemně:
osobně v kanceláři školy nebo poštou na adresu školy
Sídlo organizace
Pražmo 10
Frýdek-Místek, Pražmo
739 04
Telefonicky:
E-mailem:
E-podatelna:
Úřední hodiny:
Pondělí
10:00 - 12:00
Úterý
10:00 - 12:00
Středa
10:00 - 12:00
Čtvrtek
10:00 - 12:00
Pátek
10:00 - 12:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny 

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001 
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002 
 • Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 • Kdo může o informaci požádat 
 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá 
 • Kdo informaci poskytne 
 • Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. 

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno 

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne. 
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. 
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne. 
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne. 

Další omezení práva na informace 

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace: 
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu, 
 • jedná li se o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím 
 • případně pokud se jedná o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy, Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob je chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas. 
 • Povinný subjekt  informaci neposkytne v případech kdy se jedná o: 
 • informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, které tuto povinnost zákon neukládá, pokud  tato osoba  před tím výslovně nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, 
 • informaci zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období 
 • sdělení informace by  byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. 
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby v rámci auditorské, kontrolní, dozorové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu se neposkytují. Vztahuje  se na ně povinnost mlčenlivosti případně  jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. 
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o  
 • probíhajícím trestním řízení, 
 • rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků, 
 • plnění úkolů zpravodajských služeb 
 • přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu, 
 • činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení 
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů, 
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách, 
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona, 
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo 
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory. 
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky. 

Jak se o informaci žádá 

Žádost o poskytnutí informace se podává 

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo 
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. 

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo žadatel má za to, že nemůže považovat informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. 

Co musí písemná žádost obsahovat 

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena, 
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. 
 • je-li žádost učiněná elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. 
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá. 
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a: 
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží, 
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti, 
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 

Jaký bude postup povinného subjektu 

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud: 
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli, 
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení. 
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. 

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví 

 • pokud povinný subjekt, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele 
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení 

Komu se odvolání posílá 

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

Kdo o odvolání rozhodne 

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal 
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal 
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Příjem podání a podnětů

Příjem podání a podnětů

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákony:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v aktuálním znění
 • Zákon č. 250/2005 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v aktuálním znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění

Vyhlášky:

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v aktuálním znění
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování v aktuálním znění

Nařízení vlády:

 • Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v aktuálním znění
Vydané právní předpisy:

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Platný od 1.4.2021.

0Poskytování informacíPoznámka
1.Kopírování na kopírovacích strojíchA4 jednostranné2,00
  A3 jednostranné3,00
2.TiskA4 černobílé4,00
  A4 barevné10,00
3.Kopírování na magnetické nosičeflash20,00
  CD50,00
4.Telekomunikační poplatkyMeziměstskéDle platných tarifů
5.Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
6.Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy  Bezplatné

 

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Úhrada nákladů je příjmem školy

 

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána. 

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv:

Nemáme

Výhradní licence:

V současné době nejsou pro organizaci Mateřská škola Pražmo, příspěvková organizace, okres Frýdek - Místek poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Poskytnuté informace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Formuláře

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví 

  Odvolání 

 •  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 
 •  Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 •  O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
 •  Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. 
 •  Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

Stížnost 

 •  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel, 
 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6, 
 2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo 
 4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací. 
 •  Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji neprodleně vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 
 •  Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 
 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3, 
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7. 
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, případně vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.