Zápis do MŠ

Srdečně Vás zveme s Vašimi dětmi k zápisu do MŠ PRAŽMO na školní rok 2023/2024.

Zápis nových dětí do MŠ Pražmo se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 a úterý 14. 5. 2024 od 10 do 11. 30 hodin a od 14 do 16.00 hodin.

S sebou vezměte OP a rodný list dítěte, vyplněnou přihlášku (přihlášku naleznete na webových stránkách MŠ (v sekci dokumenty) nebo si ji můžete osobně vyzvednout v MŠ). Budeme zapisovat asi 25 dětí (zatím není znám přesný počet odkladů školní docházky).

Na všechny děti se těší paní učitelky.

U dětí mladších tří let zvažte prosím emoční i sociální zralost dítěte pro navštěvování mateřské školy.

Kritéria přijetí do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Pražmo, přísp. org, okres Frýdek - Místek stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 • Očkování dítěte je zákonnou podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších pěti let (§ 34, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví).
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Do mateřské školy Pražmo budou přednostně přijímány děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, ze spádové oblasti – Pražmo, Krásná.
 • V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (obce Pražmo, Krásná).
 • Nedojde - li k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II. (děti s přednostním právem k přijetí do mš), bude ředitelka školy přijímat děti podle data narození (od nejstaršího) do naplnění kapacity mš.

Mgr. Vladimíra Nytrová, ředitelka školy

Podmínky v MŠ

Do školy zapisujeme 56 dětí. Mateřskou školou od roku 1984 prošly i děti s mentálním, tělesným, sluchovým, řečovým i zrakovým postižením a my jsme pyšné na to, že jsme všem ve spolupráci s odborníky ( logopedem, psychologem aj,)
mohly v začátcích pomoci. Při umísťování dětí do tříd upřednostňujeme sourozenecké a kamarádské vazby.

Rodiče mají možnost volby tříd – s názvem Berušky nebo Sluníčka. Naše koncepce předškolního vzdělávání vychází z programu ZAČÍT SPOLU.

Zvláštní důraz klademe na individuální přístup k dítěti, podchycení a vyzdvižení schopností jednotlivých dětí. V obou třídách se snažíme o vytvoření rodinné atmosféry.

Naše mateřská škola nabízí mimo jiné i tyto aktivity:
 

 • plaveckou a lyžařskou školičku 
 • metoda dobrého startu - pro předškoláky
 • hláskář - pro předškoláky
 • flétničku
 • výuku anglického jazyka
 • jógu
 • pokusy a objevy
 • návštěvy divadla, výlety do okolí a další