Školní řád

Směrnice školního řádu nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2020, výňatek ze školního řádu.

Celý ho naleznete ke stažení pod tímto článkem.

Řád Mateřské školy Pražmo, příspěvkové organizace, okres Frýdek - Místek (dále jen MŠ) upravuje provoz a vnitřní uspořádání režimu školy, práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, zákonných zástupců, zaměstnanců), zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, podmínky zacházení s majetkem školy s přihlédnutím k místním podmínkám. Je závazný pro zaměstnance MŠ, děti a jejich zákonné zástupce.

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

i) MŠ poskytuje v případě nutnosti dle finančních, organizačních, personálních, časových, legislativních i kompetenčních možností distanční vzdělávání dětem s povinnou předškolní docházkou.

 

Povinnosti pedagogických pracovníků

Jejich práce vychází z pracovní náplně, Zákoníku práce, ročního plánu MŠ, ŠVP MŠ a závěrů pedagogických porad.

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

b) chránit a respektovat práva dítěte,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

f) poskytovat dítěti nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte informace spojené s výchovou a vzděláváním,

g) dodržovat školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění

h) pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.

Do MŠ patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním.

 

2.1 Práva dětí

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

d) Být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova

e) Podílet se na vytváření a respektování dohodnutých pravidel

f) Dokončit hru

g) Kdykoliv si během dne odpočinout

h) Podílet se na plánování programu dne

i) Vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných

j) Účastnit se, popř. neúčastnit aktivit, které jsou nabízeny učitelkou

k) Na pomoc dospělého, když ji potřebují

l) Kdykoliv individuálně uspokojovat své tělesné potřeby

 

2.5 Povinnosti dětí

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má povinnost:

a) Upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)

b) Být samostatné při hygieně (mytí rukou, použití kapesníků)

c) Samostatně používat WC (starší děti)

d) Zvládat sebeobslužné činnosti s ohledem ke svému mentálnímu věku (oblékání, obouvání apod.)

e) Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči

f) Neničit práci druhých

g) Nerušit svým jednáním ostatní děti, pokud volí jinou činnost

h) Říci učitelce, když chtějí opustit třídu

i) Chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (případně se omluvit)

j) Konflikty řešit ústní domluvou

k) Pro zacházení s hračkami, materiály a chování jsou dohodnutá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat

l) Hrát si podle toho, jakou činnost a hrací koutek si zvolí

m) Po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo

n) V případě většího poškození majetku školy či poškození větších her a pomůcek se podílí na řešení zákonní zástupci dítěte

 

2. 6 Každé dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by mělo:

a) Samo se snažit oblékat a obouvat

b) Samostatně používat WC (nenosit pleny)

c) Smrkat

d) Umývat se

e) Umět držet lžíci a samo se najíst

f) Pít z hrníčku a sklenice

3. Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníků.

Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.

 

3.1. Práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

3.4 Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy nejpozději do 7.55 hodin, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno (pozdní příchody narušují práci a soustředění dětí, které jsou již v MŠ přítomny. Paní učitelka nemusí na zvonění reagovat okamžitě, protože již uskutečňuje vzdělávací proces a věnuje svou pozornost přítomným dětem).

b) zajistit u předškoláka účast na povinném vzdělávání. (§ 22 odst. 3a) ŠZ) Povinné předškolní vzdělávání stanovila ředitelka MŠ od 8.00 do 12 hodin.

c) při příchodu do MŠ předat dítě osobně učitelce, teprve potom opustit MŠ. Předat dítě učitelce může také pověřená osoba. Dítě do MŠ nikdy nepřichází samo.

d) vyzvednout dítě v určené době dané provozem MŠ (do 16.30. V případě opoždění bude sepsán s rodiči zápis. Opakované případy opoždění jsou považovány za narušování provozu MŠ. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 17 hodin bude o této situaci informován orgán sociálně-právního oddělení ochrany dětí Magistrátu Frýdek-Místek, dále pak odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu Frýdek-Místek a dítě bude předáno Policii ČR. O umístění dítěte bude zákonný zástupce informován SMS zprávou na telefonním čísle, které uvedl jako kontaktní.). Vyzvednout dítě může i písemně pověřená osoba.

e) být seznámeni se školním řádem, respektovat a dodržovat jej.

f) přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

g) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte (§ 22 odst. 3 b) ŠZ)

h) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte (§22 odst. 3 c) ŠZ)

i) omluvit předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, učinit tak neprodleně na telefon MŠ (do jednotlivých tříd), popř. školní jídelny nebo emailem (§ 22 odst. 3 d) ŠZ). 

l) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 ŠZ další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky – změny telefonních spojení na zákonné zástupce, změnu pojišťovny, bydliště apod.),

j) oznámit skutečnost o individuálním vzdělávání dítěte řediteli MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Zákonný zástupce má povinnost zajistit účast dítěte na ověření osvojování očekávaných výstupů v oblastech vycházejících z RVP PV při individuálním vzdělávání dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (§34 b odst. 1 ŠZ).

k) seznámit se s ŠVP a TVP a vyjadřovat k nim svůj názor

l) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 ŠZ další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky – změny telefonních spojení na zákonné zástupce, změnu pojišťovny, bydliště apod.),

m) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné (max do 20. dne daného měsíce).

n) zajistit řádnou docházku svého dítěte do MŠ, dle dohody s ředitelkou školy, podle §1a odst. 4 vyhl. č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, předávat dítě do péče MŠ zdravé. V opačném případě si učitelka může vyžádat potvrzení od lékaře a nepřijmout dítě do MŠ. To, že „dítě nemá teplotu“, neznamená, že není infekční pro ostatní děti i zaměstnance. MŠ se řídí § 29 odst. 2 ŠZ v platném znění a dle tohoto ustanovení má MŠ povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád – ust. § 30 odst. 1 písm. c ŠZ. Dále se MŠ řídí ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. MŠ má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) ŠZ „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení zákonným zástupcem může MŠ ukončit předškolní vzdělávání dítěte.)

o) Zákonný zástupce má povinnost nahlásit MŠ infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření (rýma, intenzivní kašel, zvýšená teplota, plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. a 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza (veš dětská), roupy, svrab, covid-19) (Na základě informací od zákonných zástupců má MŠ povinnost informovat ostatní zákonné zástupce, že se v MŠ vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění). (Pokud má dítě chronické onemocnění jako alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel, zánět spojivek, je nutné MŠ předložit potvrzení od lékaře specialisty (alergologa), že dítě má chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení. Za alergickou rýmu je považována rýma průhledná. Další chronická onemocnění, která je nutné doložit lékařským potvrzením jsou epilepsie, astma.)

p) Podepsat všechny věci. U nepodepsaných věcí, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném, MŠ nemůže nést zodpovědnost.

q) Poskytovat dítěti správný vzor chování při kontaktu s pedagogy i ostatními zaměstnanci MŠ (základní normy společenské komunikace)

7. Ukončení vzdělávání z důvodu

  • neúčasti dítěte na vzdělávání
  • z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců
  • Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době
  • z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

Více informací najdete v celém dokumentu ke stažení ŠVP.

 

Školní řád.pdf - 816.6 KB (pdf) Stáhnout